Rok 2018

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Dotacja z tytułu: ”Realizacja zadania publicznego o którym mowa w art. .14 ust.112 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dz.u.z 2016r poz.239 i 395) "

Umowa nr 21\2018

Zawarta między: Gminą miejska Wągrowiec z siedzibą: Urząd Miejski w Wągrowcu a WOPR Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Wągrowcu z siedzibą w Wągrowcu

Tytuł zadania publicznego :- „ Wodne patrole ratownicze na terenie J.Durowskiego „

- serwis łodzi patrolowej przygotowanie do sezony 2018r

-zakup manometru

-zakup paliwa na sezon 2018 r

Rozpoczęcie dnia  20.06.2018 zakończenie dnia  10.09.2018 .

Osoba do kontaktu Grzegorz Ziółkowski tel. 692 260 298

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------